Pomoc s vyššími náklady při plánování prázdninových aktivit dětí. I to je jedním z cílů sociální politiky města, které už osm let zřizuje Fond pomoci olomouckým dětem. Rodiče s nižšími příjmy z něj mohou čerpat příspěvky na školní i mimoškolní aktivity svých potomků, mimo jiné právě na letní tábory.

Netýká se to přitom jen žáků základních škol, ale rovněž středoškoláků. O příspěvek pět tisíc korun na jedno dítě ve věku 5 až 19 let lze požádat kdykoli v průběhu roku. „Tyto peníze lze použít na úhradu zájmových kroužků, škol v přírodě, letních táborů, nebo například na doučování na přijímací zkoušky. Naším cílem je to, aby rodiče nemuseli kvůli rostoucím nákladům omezovat volnočasové aktivity svých dětí,“ vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská, která má na starosti sociální oblast. Podmínkou, aby mohly nízkopříjmové domácnosti příspěvky z fondu čerpat, je buď trvalý pobyt v Olomouci, nebo to, že sem děti chodí na základní či střední školu.

Peníze slouží výlučně k úhradě přímých nákladů souvisejících s účastí dětí na školních a mimoškolních zájmových aktivitách. „Tento fond funguje už od roku 2016 a snažíme se jej přizpůsobovat potřebám rodin. Proto jsme od ledna letošního roku nově zavedli i možnost použít příspěvky také na úhradu nákladů souvisejících s doučováním žáků a jejich přípravou na přijímací zkoušky,“ doplnil náměstek primátora pro oblast školství Viktor Tichák. K naplnění fondu mohou kromě města Olomouce přispět i firmy a soukromí dárci. Celková částka vyhrazená pro tento rok činí 2,5 milionu korun. Pokud nebude letošní kvóta vyčerpána, lze předpokládat vypsání druhé výzvy k čerpání financí ještě v polovině roku.

V mimořádných případech, například pokud jde o dítě se zdravotním postižením, o úmrtí rodiče či náhradní rodinnou péči, může přiznaný příspěvek dosáhnout výše až 10 000 korun.

Olomoucká radnice podporuje také organizace, které právě mimoškolní aktivity dětí pořádají. Zastupitelstvo města Olomouce letos schválilo částku přes 1,5 milionu korun určenou na dotace z programu Využití volného času dětí a mládeže.

Kdo může příspěvek čerpat?

Podmínkou pro čerpání příspěvku je trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a dále příjem domácnosti odpovídající nároku na přídavek na dítě. Doručené žádosti po skončení každého kalendářního měsíce posuzuje komise fondu a poté jsou předloženy k rozhodnutí Radě města Olomouce.

Kam poslat žádost

  • elektronicky do datové schránky magistrátu ID: kazbzri nebo na [email protected]
  • elektronicky e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
  • poštou – Magistrát města Olomouce, odbor školství, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
  • osobně na sekretariátu odboru školství – Palackého 14, Olomouc (budova NAMIRO)
3. května 2024 (pá)