Pracovníci oddělení péče o rodinu a děti (OPD) odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce jako orgánu sociálně – právní ochrany dětí ( OSPOD) zabezpečují preventivní a poradenskou činnost v oblasti sociálně – právní ochrany dětí (SPOD), zajišťují nezbytná opatření na ochranu dětí, včetně poskytování poradenství a spolupráce s navazujícími službami v oblasti SPOD - související s péčí o dítě, rodičům pomáhají při řešení problémů s výchovnými problémy, činí opatření k zamezení nepříznivých vlivů na děti apod.

V rámci oddělené péče o rodinu a děti řeší pracovníci i problematiku náhradní rodinné péče.

Pracovníci oddělení jsou kompetentní k řešení jednotlivých případů dle místa trvalého pobytu dítěte, popř. místa, kde se dítě nachází při zajištění neodkladné péče o toto dítě.

Další činností oddělení péče o rodinu a děti je pomoc v situacích spojených s rozpadem rodiny, úpravou práv a povinností rodičů k nezl. dětem, stanovení vyživovací povinnosti k dítěti a další.

Pracovníci oddělení OPD se účastní řešení výše uvedených situací v pozici:
  • opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,, §§ 892, 930 zákona č.89/2019 Sb., občanský zákoník,), může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, včetně kolizního opatrovnictví
  • veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce( §929 zákona č.89/2012 S., občanský zákoník)
  • orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD) – výkon státní správy vymezený specifickou právní úpravou opravňující k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Více informací

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu SPOD není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost rodičů spolu komunikovat, kooperovat ve věcech týkajících se dětí a respektovat jeden druhého jako rodiče je nedílnou součástí rodičovské odpovědnosti.

Postup řešení životní situace

Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, při řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám, při řešení situací souvisejících s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při řešení situací nedostatečné péče o děti. Pracovníci také pomáhají při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí. Rodiny s dětmi mohou využívat specifickou službu našeho oddělení, kterou je tzv. interní sanace rodiny či podpora rodiny. Jde o pomáhající činnost a přístup usilující nejdříve o posílení možností rodiny včetně posilování rodičovských kompetencí v zájmu dětí a až při případném neúspěchu hledání náhradních řešení pro děti, např. formou umístění do pěstounské péče se zachováním kontaktů s biologickou rodinou a pokud možno i s perspektivou návratu dítěte do biologické rodiny.

Pracovníci oddělení OPD dále řeší v rámci svého obvodu problematiku týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte (syndrom CAN).

Dítě má právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím nebo zneužíváním, včetně zneužívání sexuálního.

Dítě má právo na ochranu před zanedbáváním péče o jeho zdraví, zdravý vývoj nebo nedbalým zacházením, týráním nebo vykořisťováním. Dítě se vždy považuje za zvlášť zranitelnou oběť.

Pracovníci OPD se zaměřují na situace, ve kterých je péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu pro dítě neadekvátní, nevhodná nebo ohrožující na životě, zdraví nebo příznivém vývoji. Jedná se o situace, kdy jsou děti nadměrně trestané, ponižované, opakovaně bité . Dále může docházet k zneužívání dětí k pracovní činnosti, k trestné činnosti, k sexuálnímu zneužívání. Pracovníci OPD věnují pozornost situacím , kdy je péče o děti adekvátně jejich věku nedostatečná, jsou ponechány bez náležitého dozoru, je zanedbávána péče o jejich zdraví, jsou nedostatečně vyživovány nebo je jim odpírána strava, jsou omezovány v osobnostním rozvoji (vzdělání), jsou izolovány od okolí i vrstevníků.

Každý, kdo se o takové situaci dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale zejména povinen upozornit orgány činné v trestním řízení a pracovníky sociálně-právní ochrany dětí na tyto skutečnosti. Takovéto upozornění lze učinit telefonicky, písemně, formou e-mailu nebo osobně, a to i anonymně. Oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity.

Po obdrženém oznámení pracovníci OPD ve spolupráci se státními orgány, odbornými pracovníky, školami, orgány činnými v trestním řízení řeší situaci dítěte tak, aby bylo ochráněno jeho právo na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Pokud je toho třeba, je OSPOD ustanovován opatrovníkem dítěte jako poškozeného v trestním řízení (§45 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád), kdy je jako zástupce dítěte oprávněn vymáhat např. i náhradu škody za způsobenou újmu tr. činem.

Postup řešení životní situace

Oznámení zanedbávání, týrání či zneužívání nezletilého dítěte

logo-ospod

31. srpna 2020 (po)