Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů.

V současné době systém náhradní rodinné péče pouze ojediněle řeší případy skutečně osiřelých dětí, kterým oba rodiče nebo jeden z nich zemřel. V naprosté většině se setkáváme s životními osudy takzvaně sociálně osiřelých dětí, které mají matku a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. Ve všech těchto situacích jsou děti přednostně svěřovány do péče širší rodiny nebo do péče osob, které dítě zná. Teprve druhou volbou je vždy hledání osob, které dítě nezná a které jsou ochotny a schopny dítě přijmout do své rodiny.

Všechny tyto děti mají jako ostatní děti stejné potřeby, požadavky a práva - na lásku, bezpečí, výchovu a vzdělání, zdravotní a sociální péči, na které závisí jejich další vývoj. Nová rodina by měla umět porozumět i specifickým potřebám a projevům těchto dětí. Děti mají za sebou náročnou životní historii, prošly často nechtěným těhotenstvím, některé pobývaly v rodině, která dlouhodobě neplnila své funkce, prošly ústavním prostředím se všemi důsledky, které s sebou ústavní výchova nese, a proto by nová rodina měla být na vše velmi dobře připravena.

V České republice má náhradní rodinná péče několik forem:
 • osvojení - dítě získává v osvojitelích nové rodiče, novou identitu,
 • pěstounská péče – dítě je dočasně umístěno do péče jiné osoby (pěstouna) na základě rozhodnutí soudu když se nemohou ze závažných důvodů o své dítě postarat. Pěstouni plní povinnosti a uplatňují práva daná zákonem, jejich péče je financována státem prostřednictvím konkrétních dávek pěstounské péče stanovených zákonem
 • poručnická péče - dítě je umístěno do péče jiné osoby (poručníka) na základě rozhodnutí soudu, neboť rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, svéprávnosti nebo zemřeli. Poručník je zákonným zástupcem dítěte a má práva rodiče. Za výkon funkce poručníka se zodpovídá soudu. Poručník plní práva a povinnosti dané zákonem a při výkonu osobní péče o dítě je jeho péče financována státem prostřednictvím konkrétních dávek pěstounské péče stanovených zákonem,
 • pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě je dočasně (max. na 1 rok) svěřeno do péče profesionálního pěstouna, a to po dobu, než se vyřeší jeho situace vrácením zpět do jeho biologické rodiny nebo umístěním do náhradní rodinné péče.

Náhradní rodinnou péči upravuje zákon 359/1999 Sb.o sociálně právní ochraně dětí a občanský zákoník č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče vyřizuje odbor sociálních věcí oddělení péče o rodinu a děti Magistrátu města Olomouce.

Náhradní rodinná péče

Pomoc ve věcech zprostředkování osvojení, pěstounské péče a další.

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jímž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině.
Pracovníci zejména:
 • ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
  • vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu,
  • vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu – blíže životní situace žádost na osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
  Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)
 • přijímají oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí
 • přijímají oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převzali dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče
 • podávají návrh soudu:
  • na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení
  • na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti
  • na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské zodpovědnosti
 • zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování,
  Dohody o výkonu pěstounské péče
 • poskytují poradenskou pomoc
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce
Užitečné odkazy:

logo-ospod

6. září 2023 (st)