Statutární město Olomouc se stejně jako mnoho dalších měst a obcí naší republiky hlásí k významné podpoře zdravé a fungující rodiny. Ta je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj nejen našeho města, ale také jeho občanů.

Pro bezproblémové fungování rodinného života je však potřeba splnit tři základní předpoklady: znalosti/kompetence, čas a peníze. To ale nebývá vždy jednoduché. České rodiny, ty olomoucké nevyjímaje, se v dnešním světě setkávají s řadou komplikací při zabezpečování svých potřeb a slaďování pracovních a rodinných rolí (např. sociální a finanční znevýhodnění při domácí péči o dítě, nesoulad mezi nutností ekonomického zajištění rodiny a poskytnutím adekvátní péče dětem).

V současnosti sice v sociální oblasti hraje stále velkou roli stát, ten se ale zaměřuje zejména na podporu osob či skupin v nepříznivé životní situaci, ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou např. tělesně či zdravotně postižení lidé, senioři či osoby a skupiny ze slabších sociálních vrstev. Jeho pozornosti se už méně dostává například neúplným rodinám, využití volného času dětí a mládeže či podpoře zdravé a fungující rodiny. A to navzdory tomu, že rodina je, byť rozšířena o řadu nových forem partnerství a soužití, stále považována za základ společnosti. Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který se mimo jiné vytváří i v nejužších příbuzenských vztazích, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj společnosti a komunit nezbytná.

Statutární město Olomouc se proto rozhodlo aktivně uchopit problematiku dotýkající se rodin žijících na jeho území a vymezilo základní soubor oblastí, kterým se chce věnovat. Tyto oblasti spolu s jednotlivými opatřeními tvoří ve svém souhrnu tzv. rodinnou politiku.

29. června 2020 (po)