Jedná se o činnost spočívající především:
 • v ochraně práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • v ochraně oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho majetku
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny
 • v zabezpečení náhradní rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo přechodně vychováváno ve vlastní rodině
PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (§ 30 občanského zákoníku). Plné svéprávnosti lze dosáhnout před dosažením 18 let dvěma způsoby:

 • uzavřením manželství – řízení na návrh osoby starší 16 let, z důležitých důvodů a po předchozím přivolení soudu, nezletilý má v daném řízení plnou procesní způsobilost (není zastoupen orgánem SPOD), účastníky řízení jsou zákonní zástupci a ten, s kým má být uzavřeno manželství
 • přiznáním svéprávnosti – řízení na návrh nezl. osoby starší 16 let, nebo jeho zákonného zástupce včetně jeho souhlasu, dítě musí prokázat schopnost samo se živit a obstarat si své záležitosti

Více informací

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, etnického původu, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, sociálního původu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
 • jejichž rodiče:
  • zemřeli,
  • neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
  • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu nebo násilím mezi dalšími osobami pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Pracovníci zajišťující sociálně – právní ochranu dětí dále poskytují poradenství a pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při výkonu jejich práv a povinností , pomáhá rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje poradenskou pomoc osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a pomoc při uplatňování nároků dítěte na výživné .

Dále zajišťuje neodkladnou péči a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv nebo přiměřené péče nebo je li život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen.

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.

logo-ospod

Projekt „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“
CZ.1.04/3.1.03/C2.00105

6. ledna 2015 (út)