Od začátku roku 2024 je opět možné žádat o finanční podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Jednorázově lze žádat o pět tisíc korun na dítě, a to opakovaně v případných dalších výzvách.

Účelový dar je určen na pomoc dětem a žákům z nízkopříjmových rodin od pěti do devatenácti let. Peníze slouží výlučně k úhradě přímých nákladů souvisejících s jejich účastí na školních a mimoškolních zájmových aktivitách, k úhradě ozdravných nebo rehabilitačních pobytů, zájmových kroužků, školy v přírodě, lyžařských kurzů či prázdninových aktivit dětí. „Novinkou letošního roku je to, že peníze lze použít také na úhradu nákladů souvisejících s doučováním žáků a přípravou žáků na přijímací zkoušky,“ potvrdil náměstek primátora pro oblast školství Viktor Tichák.

Přestože administrátorem fondu v hodnotě 2,5 milionu korun je odbor školství olomouckého magistrátu, jeho význam má i sociální rozměr.

„Rodinám rostou náklady a bylo by škoda, kdyby při hledání úspor rodiče museli omezit volnočasové aktivity svých dětí. Proto lze příspěvek čerpat od předškoláků až po středoškolské studenty,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská, která má na starosti oblast sociálních věcí.

Podmínkou pro čerpání příspěvku je trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a dále příjem domácnosti odpovídající nároku na přídavek na dítě.

O finanční dar mohou žádat rodiče nebo zákonní zástupci elektronicky, odesláním poštou či osobním doručením na sekretariátu odboru školství na adrese Palackého 14.

Doručené žádosti po skončení každého kalendářního měsíce posuzuje komise fondu a poté jsou předloženy k projednání Radě města Olomouce.

Fond pomoci olomouckým dětem zřizuje město od roku 2016. K jeho naplnění mohou kromě města přispět i firmy a soukromí dárci. Pokud nebude letošní kvóta vyčerpána, lze předpokládat vypsání druhé výzvy k čerpání financí ještě v polovině roku.

Kam poslat žádost

  • elektronicky do datové schránky magistrátu ID: kazbzri
  • elektronicky e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
  • poštou – Magistrát města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • osobně na sekretariátu odboru školství – Palackého 14

Přílohy

2. ledna 2024 (út)