Náhradní rodinná péče

Dohody o výkonu pěstounské péče

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, se kterým mohou osoby , které mají svěřeny dítě/děti do pěstounské péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně – právní ochraně dětí, č.- 359/1999 Sb., v platném znění.

Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)

Podle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, si žádost o NRP může podat fyzická osoba, občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., v platném znění) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

logo-ospod

15. prosince 2014 (po)