Kde nás mohou klienti najít

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce je umístěn v budově na ul. Štursova 1, (vedle Kauflandu). Do budovy, ve které sídlí je zajištěn bezbariérový přístup hlavním vchodem a vchodem z parkoviště Kauflandu. Pro dětské kočárky a invalidní vozíky je přístup do pater budovy zajištěn výtahem. Výtah je přístupný jak od hlavnho vchodu, tak od vchodu z parkoviště Kauflandu, na chodbě vlevo za pracovištěm ostrahy objektu.

Kanceláře oddělení péče o rodinu a děti (OPD) se nacházejí v 1. a 2. patře budovy. Kanceláře oddělení sociální prevence jsou umístěny v 1. patře budovy. Po vstupu do budovy MMOL mají klienti možnost využít pro orientaci v budově informační panel umístěný proti hlavnímu vchodu , kde lze také získat informaci o umístění kanceláří oddělení. Informace o umístění kanceláří obou oddělení a jejich pracovnících lze získat na Informačním centru odboru sociálních věcí, umístěném v přízemí u hlavního vchodu do budovy.

Pracovníci oddělení OPD využívají kanceláře, které jsou označeny informační tabulkou se jmény pracovníků a zastávanými pozicemi. Sociální pracovnici OPD využívají kanceláře č. 232 – 224 a 201- 208, 219 v 1. patře budovy, dále kanceláře č. 301 – 307 ve 2. patře budovy. Sociální pracovnice náhradní rodinné péče využívají kanceláře č. 308 – 313 ve 2. patře budovy. Kurátoři pro mládež z oddělení sociální prevence využívají kanceláře č. 209 – 215 a 222 -223a v 1. patře budovy.

Informační tabulky u dveří jednotlivých kanceláří pracovníci v případě nepřítomnosti opatřují informací o zástupu v jiné kanceláři či důvodem nepřítomnosti. Podmínky zastupitelnosti pracovníků upravuje interní pokyn.

Pro klienty je v 1. patře budovy odboru sociálních věcí k dispozici místnost, která je vybavena přebalovacím stolem, místnost je vhodná na kojení a je vybavena hračkami.

 

Jak se k nám klienti dostanou?

Budova OSV je v dosahu městské hromadné dopravy v Olomouci, v blízkosti hlavního vlakového nádraží a zastávek autobusů meziměstské dopravy, které mohou klienti využít.

Kdy nás mohou klienti navštívit?
Magistrát města Olomouce má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 - 15:30

V pátek, který není úředním dnem, případně i v jiných dnech, si lze sjednat schůzku s kompetentním pracovníkem sociálně - právní ochrany dětí mimo uvedené hodiny.

Klienti oddělení OPD a soc. prevence mohou využívat na MMOL podatelny v historické budově radnice, Horní náměstí 583 a v budově Hynaisova 10, Olomouc:
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00

V průběhu pracovní doby pracovníci oddělení poskytují sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů.

Pracovníci oddělení OPD a soc. prevence pracují v režimu pružné pracovní doby. Pracovníci obou oddělení mají v pracovní době povinnost mimo jednání s klienty provádět šetření přímo v terénu či jednat v zájmu dětí s dalšími subjekty, potřebují rovněž určitý čas na zpracování přijatých podnětů a související administrativu, účastní se porad, jednání , případových konferencí, a intervizních setkání, skupinové supervize a povinných školení, dále pak čerpají řádnou dovolenou v rozsahu 25 dnů v kalendářním roce.

Více informací

Účinné poskytování sociálně-právní ochrany je zajišťováno ve stejném rozsahu na ochranu a v zájmu všech dětí v rámci celého území správního obvodu Magistrátu města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní obvod orgánu sociálně - právní ochrany dětí zahrnuje území těchto měst a obcí:

města: Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček ), Velká Bystřice;
městysy: Dub nad Moravou, Náměšť na Hané, Velký Újezd;
obce: (včetně částí obcí) Bělkovice-Lašťany, Blatec,Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly,Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Přáslavice, Příkazy, Samotišky, Skrbeň, Slatinice, Suchonice, Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velký Týnec, Věrovany a vojenský újezd Libavá.

Mapa správního obvodu

návštěvy dětí a jejich rodin v domácnosti, návštěvy dětí ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních, návštěvy dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ústavních zařízeních, jednání v zájmu dětí u okresního či krajského soudu, účast při provádění úkonů orgány činnými v trestním řízení, jednání na probační a mediační službě a notářstvích, jednání s poskytovateli sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi, jednání s jinými úřady a organizacemi (Policie ČR, OSZ, obecní úřady, městské úřady, krajské úřady, úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení, NNO).

Pracovníci SPOD využívají pro šetření v terénu v rámci pracovní doby prostředky hromadné dopravy a služební vozidla magistrátu města. Potřebné ochrany ze strany orgánu SPOD se tak dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu, všechna místa jsou dostupná bez zbytečné časové prodlevy.

Pracovníci oddělení OPD a oddělení soc. prevence zajišťují výkon svěřené agendy SPOD vždy ve vymezené části správního obvodu Magistrátu města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pracovníci obou oddělení mají přidělené konkrétní ulice v Olomouci a konkrétní obce spádové oblasti. Vymezené části správního obvodu jsou vždy zajištěny dvojicí pracovníků, z oddělení OPD a oddělení soc. prevence, případně specialisty na NRP z oddělení OPD podle toho, zda-li se jedná o agendu péče o rodinu a děti, nebo o agendu kurátorů pro mládež. Pracovníci tak mají možnost působit v zájmu dětí od počátku týmově, ale s respektem pravidla, že každý případ má jen jednoho určeného koordinátora případu.

Kritériem přidělení jednotlivých případů koordinátorovi případu je trvalé bydliště dítěte, charakter případu (náhradní rodinná péče, sociální kuratela, péče o rodinu a děti) a obvod přidělený pro výkon SPOD konkrétnímu pracovníkovi. Ve výjimečných případech rozhoduje o přidělení případu jinému pracovníkovi vedoucí oddělení SPOD.

Kontakty na jednotlivé pracovníky obou oddělení – oddělení OPD a oddělení sociální prevence jsou uvedeny na webových stránkách Magistrátu města Olomouce, www.olomouc.eu.

Rozdělení správního obvodu OSPOD mezi jednotlivé pracovníky oddělení péče o rodinu a děti a oddělení sociální prvence naleznete v sekci ...... ?( jednotlivá oddělení- resp,. činnosti- péče o rodinu a děti, sociální kuratela, náhradní rodinná péče)

V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka dle místní a věcné příslušnosti k případu je na každém z oddělení vykonávajícím sociálně – právní ochranu dětí zajištěn zástup tohoto pracovníka, který je označen na dveřích kanceláře tohoto pracovníka. Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek v pracovní době je na každém z oddělení zajištěn pracovník vykonávající službu na úřadě , který v případě potřeby řeší akutní situace, jedná s klienty, přijímá telefonáty apod.
Nepřítomnost v případě celodenních školení více pracovníků či celého týmu pracovníků oddělení OPD a soc. prevence řeší vedoucí jednotlivých oddělení určením pracovníka, na kterého se klienti mohou v pracovní době obracet.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v mimopracovní době v rámci tzv. „systému vyrozumění“ a ve smyslu naplnění ustanovení § 15, 16 a § 37 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, formou výkonu nepřetržité pracovní pohotovosti určených pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Podmínky výkonu pracovní pohotovosti upravuje interní směrnice Havarijní služby a metodika.

Důležité pojmy související s pracovní pohotovostí
  • systém vyrozumění – systém zabezpečující součinnost složek v naléhavých případech
  • základní složky systému vyrozumění – orgán SPOD v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, okresní soud, Policie ČR, Městská policie Olomouc, OSZ, fakultní nemocnice, obecní úřady.
  • naléhavý případ (případ, jehož řešení nesnese odkladu) - nezletilé dítě bez jakékoliv péče, dítě bezprostředně ohrožené na životě či zdraví, je-li vážně ohrožen normální vývoj nebo je vážně ohrožen důležitý zájem dítěte a je třeba činit opatření k jeho ochraně zejm. podat návrh na předběžné opatření dle § 16 ZSPOD a souvisejících předpisů, účast u neodkladných úkonů dle trestního řádu.
  • pohotovostní mobilní telefon – mobilní telefon vyhrazený pouze pro potřeby pracovní pohotovosti pracovníků oddělení OPD včetně příslušenství, jeho číslo má k dispozici operační středisko Policie ČR, městská policie Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouce) a není určeno pro širší veřejnost, číslo není uváděno v kontaktech magistrátu města, pracovníci oddělení OPD číslo nesdělují klientům.

logo-ospod

16. prosince 2014 (út)