Sociálně - právní ochrana dětí je poskytována obecními úřady obce s rozšířenou působností, kterým je i Magistrát města Olomouce.

V rámci magistrátu zajišťuje výkon sociálně – právní ochrany dětí odbor sociálních věcí, konkrétně jeho dvě oddělení – oddělení péče o rodinu a děti (OPD) a oddělení sociální prevence. Tato činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti ve Obě oddělení poskytují sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů ČR.

  • oddělení péče o rodinu a děti – pracovníci zabezpečují preventivní a poradenskou činnost v oblasti SPOD, zajišťují nezbytná opatření na ochranu dětí, včetně poskytování poradenství a spolupráce s navazujícími službami v oblasti SPOD - související s péčí o dítě, rodičům pomáhají při řešení problémů s výchovnými problémy, činí opatření k zamezení nepříznivých vlivů na děti apod.
  • v rámci oddělené péče o rodinu a děti řeší pracovníci i problematiku náhradní rodinné péče, zprostředkovávají poradenství v otázkách pěstounské péče a osvojení, sledují vývoj dětí umístěných v náhradním rodinném prostředí a přijímají žádosti o zařazení do evidence osob vhodnými stát se pěstouny či osvojiteli,
  • oddělení sociální prevence – kurátoři pro mládež - zabezpečují výkon SPOD se zaměřením na nezletilé a mladistvé, vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to zejména děti, které zanedbávají školní docházku, experimentují s návykovými látkami nebo je zneužívají, živí se prostitucí, páchají přestupky a trestnou činnost či jinak ohrožují občanské soužití, dopouštějí útěků z domova, vykazují poruchy chování a jednání, např. mají konflikty s vrstevníky, nerespektují výchovné autority apod. Těmto dětem, rodičům a odpovědným osobám za výchovu poskytují sociální poradenství a odbornou pomoc.

Klienty orgánu sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) jsou děti a jejich rodiče, příp. osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Na pracovníky OSPOD se mohou obracet také zájemci o tzn. náhradní rodičovství (pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče, poručenství, osvojení).

Dále se na pracovníky OSPOD může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na nás mohou také obracet.

Informační brožury ke stažení:
Webové stránky:
31. srpna 2020 (po)