Rodičovství přináší do života spoustu radosti, přijdou ale samozřejmě i chvíle, kdy je potřeba přestat si hrát a zařídit více či méně příjemné záležitosti. Ať už potřebujete pro své dítě vybrat jesle, školku nebo tu nejlepší základní školu, nebo čelíte jakýmkoliv rodinným problémům, níže byste měli najít pomoc a návod, jak nastalé životní situace vyřešit.

Sociální problematika

Dohody o výkonu pěstounské péče
Oznámení zanedbávání, týrání či zneužívání nezletilého dítěte
Pomoc a poradenství při výchovných a sociálních problémech dětí a mládeže
Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem
Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)

Rodina

Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.
Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Občanské obřady a slavnosti

Významným životním událostem v životě občanů města Olomouce se věnuje Komise pro občanské záležitosti. Jeho hlavní činnost je soustředěna na jubilejní svatby, blahopřání jubilantům, vítání narozených dětí, předávání maturitních vysvědčení a další slavnostní akce.

Úmrtí – úmrtní list

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Vydání druhopisu matričního dokladu

Matriční úřad může na požádání vydat i druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství.

Školství

Péče o dítě do 3 let věku v Dětských skupinách statutárního města Olomouce
Zápis dětí do 1.tříd základních škol a plnění povinné školní docházky

Povinnost plnění školní docházky a základního vzdělávání ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Zápis dětí do mateřské školy

22. září 2014 (po)