Rodičovství přináší do života spoustu radosti, přijdou ale samozřejmě i chvíle, kdy je potřeba přestat si hrát a zařídit více či méně příjemné záležitosti. Ať už potřebujete pro své dítě vybrat jesle, školku nebo tu nejlepší základní školu, nebo čelíte jakýmkoliv rodinným problémům, níže byste měli najít pomoc a návod, jak nastalé životní situace vyřešit.

Sociální problematika

Dítě zanedbávané, týrané či zneužívané

Každý občan je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity.

Dohody o výkonu pěstounské péče

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, se kterým mohou osoby , které mají svěřeny dítě/děti do pěstounské péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně – právní ochraně dětí, č.- 359/1999 Sb., v platném znění.

Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samotné či jiné osoby mohou podat informace týkající se konkrétního případu úpravy poměrů k nezletilým dětem, předrozovodové a porozovodové uspořádání poměrů nezletilých dětí.

Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže

Občané mohou uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, na výchovné a sociální problémy dětí a mládeže, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova a toulky, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)

Podle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, si žádost o NRP může podat fyzická osoba, občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., v platném znění) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

Rodina

Manželství – oddací list

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.
Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Narození – rodný list
Občanské obřady a slavnosti

Významným životním událostem v životě občanů města Olomouce se věnuje Komise pro občanské záležitosti. Jeho hlavní činnost je soustředěna na jubilejní svatby, blahopřání jubilantům, vítání narozených dětí, předávání maturitních vysvědčení a další slavnostní akce.

Úmrtí – úmrtní list

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Vydání druhopisu matričního dokladu

Matriční úřad může na požádání vydat i druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství.

Školství

Přihlášení dítěte do jeslí

Staturání město Olomouce provozuje jesle pro děti od 1 do 4 let s kapacitou 35 míst. Žádost o přijetí dítěte do jeslí se podává přímo u vedoucí oddělení dětských jeslí na adrese Olomouc, tř. Spojenců 14. Dětské jesle poskytují celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol a plnění povinné školní docházky

Povinnost plnění školní docházky a základního vzdělávání ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“).

Zápis dětí do mateřské školy

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - vyvěšením na budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy a statutárního města Olomouc. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy.

22. září 2014 (po)