Významným životním událostem v životě občanů města Olomouce se věnuje Komise pro občanské záležitosti. Jeho hlavní činnost je soustředěna na jubilejní svatby, blahopřání jubilantům, vítání narozených dětí, předávání maturitních vysvědčení a další slavnostní akce.

Komise pro občanské záležitosti se věnuje významným životním událostem v životě občanů města Olomouce. Jeho hlavní činnost je soustředěna do těchto oblastí:

 • jubilejní svatby
 • blahopřání jubilantům
 • vítání dětí
 • předávání maturitních vysvědčení a další slavnosti pro mládež
 • občané města Olomouce, příp. jejich rodinní příslušníci
 • zástupci středních a základních škol
 • zástupci komisí městských částí
 • akce se týkají občanů s trvalým bydlištěm v Olomouci
 • vzájemná dohoda o zajištění slavnostního obřadu
 • osobní konzultace s pracovnicí KPOZ
 • telefonický nebo písemný kontakt

Magistrát města Olomouce – odbor vnějších vztahů a informací – Komise pro občanské záležitosti

 • odbor vnějších vztahů a informací - KPOZ, Horní náměstí 583, 0/5
 • Marie Romanovská, pracovnice KPOZ
 • životní situaci je třeba řešit v dostatečném časovém předstihu (cca 1 měsíc před termínem uskutečnění obřadu)

občanský průkaz, příp. oddací list

KPOZ nevyžaduje formuláře, akce jsou zajišťovány operativně dle povahy každé akce

Dle dohody a termínu připravované akce

 • členové komise KPOZ
 • rodinní příslušníci
 • členové Zastupitelstva města Olomouce
 • členové komisí městských částí
 • hudební produkce, případně foto
 • úzká spolupráce při získávání potřebných informací k vyřízení obřadu
 • osobní a telefonický kontakt

Vnitřní předpisy a dokumenty MMOl

Uplatňují se u pracovnice KPOZ, jedná se např. o změnu termínu akce, zrušení obřadu ze zdravotních či jiných důvodů apod. V případě pozdního zadání obřadu je nutné zkoordinovat požadovaný termín s volnou kapacitou obřadní síně.
Pokud občané nebydlí v místě svého trvalého pobytu, je nutné uvést kontaktní adresu.

 • dotazy k zajištění náhradního termínu vítání dětí
 • dotazy na průběh a délku jednotlivých obřadů
 • dotazy na povolení vjezdu na Horní náměstí na jednotlivé akce
 • dotazy týkající se blahopřání jubilantům, setkání jubilantů, jubilejní svatby

Lze získat osobním nebo telefonickým kontaktem

Prostřednictvím sdělovacích prostředků, např. Radniční listy

Řešení vždy ve spolupráci s pracovnicí KPOZ, příp. se členkami pracovních skupin

Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, Komise pro občanské záležitosti

Marie Romanovská, tel.: 585 513 334, mobil: 606 709 849

6. 12. 2010
6. 12. 2010

Vítání dětí:

 • obřady probíhají jedenkrát měsíčně ( 8 obřadů - pátek a sobota) dle stanovených termínů
 • rodiče dítěte obdrží písemnou pozvánku včetně dalších informací (pokud se adresa liší od adresy trvalého pobytu, je nutné uvést kontaktní adresu. V opačném případě vrátí pošta tuto pozvánku jako nedoručenou)

Blahopřání jubilantům:

 • životní jubilea 70 let – písemnou formou
 • životní jubilea 75, 80, 85 let – osobní blahopřání prostřednictvím KMČ, setkání jubilantů
 • životní jubilea 90 let a více – osobní návštěvy členek KPOZ a (od 90 let každoročně)
 • životní jubilea 100 let a více – osobní návštěvy členek KPOZ, představitelů města
 • jubilejní svatby - dle požadavků občanů (zlaté, smaragdové a diamantové svatby)