Občané mohou uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, na výchovné a sociální problémy dětí a mládeže, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova a toulky, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.
Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova a toulky, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

Podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí může podat každá fyzická a právnická osoba

Osobní návštěva zákonného zástupce, popř. v doprovodu nezletilého u kurátora pro mládež.

Uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

Magistrát města Olomouce, sociálních věcí

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence, Štursova 1, Olomouc

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Návrhy na výchovná opatření a ústavní výchovu lze podávat k Okresnímu soudu v Olomouci

OSP, odd. právní a vnitřní správy

Mgr. Květoslav Richter, vedoucí oddělení sociální prevence

21. 12. 2010
21. 12. 2010