Magistrát města Olomouce poskytuje sociální poradenství a pomoc dětem, mladistvým jejich rodičům a případně příbuzným v jejich náročných životních situacích týkajících se různých výchovných problémů dětí (záškoláctví, útěky z domova, závislosti, přestupky, trestná činnost apod.). Poskytuje rovněž odbornou poradenskou pomoc osobám přicházejícím z výkonu trestu odnětí svobody a osobám, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí může podat každá fyzická a právnická osoba.

Osobní návštěva zákonného zástupce, ideálně v doprovodu nezletilého, u kurátora pro mládež.

Uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Telefonní seznam odboru sociálních věcí

Pro neodkladné a naléhavé životní situace spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí je zajištěna 24hodinová pracovní pohotovost. Kontakt na pracovníka vykonávajícího pracovní pohotovost je k dispozici Policii ČR, Městské policii Olomouc a Okresnímu soudu v Olomouci.

Při osobním jednání platný doklad totožnosti s možností na žádost oznamovatele zachovat anonymitu.

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podnět Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

21. 12. 2010
21. 12. 2010