Každý občan je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity.

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí, nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechání dítěte bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
Oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti.
Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc; 1. patro
Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30
Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 219
Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585 562 229

Při osobním jednání platný doklad totožnosti s možností na žádost oznamovatele zachovat anonymitu, jak je uvedeno v bodu 05.

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Nejsou, nejedná se o správní řízení.

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podnět Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

OSP, odd. právní a vnitřní správy

Informace jsou uvedeny v bodě 9.

21. 12. 2010
21. 12. 2010