Účelem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci, je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, s nimiž může osoba, jíž bylo svěřeno dítě do pěstounské péče, tuto dohodu uzavřít.

Zájemcem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, které byly příslušným rozhodnutím svěřeny děti do pěstounské nebo poručenské péče (osoba pečující) nebo osoba, která je zařazena do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (osoba v evidenci).

Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je třeba předchozí rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí.

Uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče může osoba pečující nebo osoba v evidenci vypovědět bez udání důvodu.

Kontaktovat pracovníka pro náhradní rodinnou péči oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, který pomůže zájemci seznámit se se základními informacemi a postupy realizace dohod o výkonu pěstounské péče.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

K prvotní konzultaci o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče nejsou doklady zapotřebí.
Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je třeba předložit rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí, případně další podklady dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

Osoba pečující nebo osoba v evidenci, která má zájem uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, je vyzvána k předložení podkladů potřebných pro případné uzavření této dohody.

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

V případě sporů vzniklých ohledně plnění dohody uzavřené mezi pečující osobou a Magistrátem města Olomouce rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Dohodu o výkonu pěstounské péče s jiným subjektem (pověřenou osobou) než s obecním úřadem obce s rozšířenou působností lze uzavřít pouze po obdržení souhlasu místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci a po vypovězení případné dohody předcházející.

Pokud nebude dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, obecní úřad obce s rozšířenou působností upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osoby pečující či osoby v evidenci svým rozhodnutím.

15. 12. 2014
15. 12. 2014