Úprava poměrů k nezletilému dítěti je namístě v případech, kdy se jeho rodiče rozcházejí nebo rozvádějí a vzájemně se nedohodnou na péči o dítě.

Úpravou práv a povinností rodičů se rozumí svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, do střídavé nebo společné péče obou rodičů; stanovení výživného rodiči, který nemá dítě svěřené do své péče; úprava styku dítěte s rodičem, který nemá dítě svěřené do své péče; určení, popřípadě popření otcovství k dítěti.

Dále může jít o schválení důležitého právního jednání za nezletilé dítě, na kterém se rodiče nejsou schopni dohodnout (např. určení jména, příjmení, změna trvalého bydliště, změna školy apod.)

Rodiče mohou v rámci soudního řízení v otázce výchovy a výživy uzavřít dohodu, kterou soud, pokud je dohoda v zájmu dítěte, schválí. Dohoda rodičů má přednost před rozhodnutím soudu.

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte popř. dítě samo, či jiné osoby, které mohou podat informace týkající se konkrétního případu.

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

Kontaktem s pracovníkem oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, a to osobně, telefonicky nebo písemně.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 411, [email protected]

Při osobním jednání platný průkaz totožnosti.

Osobní schůzka obou rodičů, případně i s dítětem.
Magistrát města Olomouce může svým rozhodnutím nařídit rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte využití pomoci odborného poradenského zařízení.
Spolupráce s OSPOD, okresním soudem. Pokud rodiče spolu nebudou komunikovat, nebo jejich vzájemné konflikty naruší příznivý vývoj dítěte, může být rodičům soudem uložena povinnost navštívit mediátora, rodinného terapeuta, případně jiná odborná instituce.

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Uložení pořádkové pokuty až do výše 20.000 Kč, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případě, že rodiče, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebudou spolupracovat s OSPOD při ochraně zájmů a práv dítěte, nedostaví se na výzvu OSPOD k osobnímu jednání, nepředloží potřebné listiny a doklady, nebo neumožní návštěvu zaměstnance OSPOD v místě bydliště, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo pro ochranu práv dítěte.

  • Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti
  • Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti
21. 12. 2010
21. 12. 2010