Podle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, si žádost o NRP může podat fyzická osoba, občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., v platném znění) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

Podle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, si žádost o NRP může podat fyzická osoba, občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011), nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., v platném znění) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

Žadatel by měl kontaktovat sociální pracovníky pro NRP oddělení péče o rodinu a děti, odbor sociálních věcí MMOL. Je vhodné dojednat si předem osobní setkání, při kterém žadatel obdrží komplexní informace k institutu NRP a převezme si potřebné formuláře NRP.

Doporučujeme formuláře NRP vyplňovat až po osobní návštěvě, aby tyto doklady byly správně vyplněny a příp. doplněny potřebnými údaji, doklady apod.

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.

Dle § 20 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, se žádost o NRP podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele, pokud je žadatelem manželský pár, pak v místě trv. pobytu jednoho z manželů.

Pro správní obvod Magistrátu města Olomouce (žadatel má trvalý pobyt na tomto území) je to odbor sociálních věcí oddělení péče o rodinu a děti , příslušnými pracovníky pro přijímání žádostí jsou pracovníci úseku náhradní rodinné péče .Po shromáždění všech potřebných dokumentů se žádost postupuje na příslušný krajský úřad, kde probíhá psychologické vyšetření, psychoterapeutická příprava žadatelů na přijetí dítěte do rodiny, a který po odborném posouzení žádosti vydává rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení či pěstounské péče.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, pracoviště Štursova 1, Olomouc;

Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30

Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl

 • Mgr. Zuzana Kundelová - sociální pracovnice, tel. 585 562 201
 • Bc. Jana Grohmannova - sociální pracovnice, tel. 585 562 202
 • Mgr. Mynářová Petra – sociální pracovnice, tel. 585 562 233
 • Mgr. Dagmar Plachá - sociální pracovnice, tel. 585 562 435
 • Mgr. Macáková Petra - sociální pracovnice, tel. 585 562 499
 • Mgr. Poliánová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 113
 • Mgr. Heroldová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 427

Pro prvotní konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti vždy občanský průkaz, další doklady a potvrzení individuálně dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

Podle § 21 zák. č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro podání žádosti o NRP potřebné tyto doklady :

 • žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu) a další požadované údaje
 • osvědčení o státním občanství ( toto osvědčení si vyžádá sám obecní úřad obce s rozšířenou působností)
 • opis z evidence Rejstříku trestů (tento opis si žádá přímo sám obecní úřad obce s rozšířenou působností),
 • doklad podobný opisu z evidence Rejstříků trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti,
 • zpráva o zdravotním stavu žadatele,
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele ( potvrzení o příjmech)
 • písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní
 • další údaje jsou součástí žádosti

K žádosti jsou dále požadovány fotografie žadatelů, jejich dětí, rozsudky o rozvodu manželství, rozsudky o výchově a výživě vlastních dětí, potvrzení o splácení dluhů atd.

Formuláře na webu MPSV

Další formuláře a dotazníky obdržíte na konzultaci s příslušným pracovníkem.

Doporučujeme formuláře NRP vyplňovat až po osobní návštěvě, aby tyto doklady byly správně vyplněny a příp. doplněny potřebnými údaji, doklady apod.

Od data podání žádostí do postoupení kopie spisové dokumentace žadatele na krajský úřad běží správní lhůty dle správního řádu ( zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). O zařazení žadatele do evidence žadatelů rozhoduje krajský úřad po odborném posouzení žadatele, popř. i před odborným posouzením žadatele v souladu s § 22 odst.6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění .

Je třeba počítat se lhůtou cca 1 roku, neboť se jedná o velmi specifický a zodpovědný proces.

Žadatelé musí umožnit vstup pracovníkům vykonávajícím sociálně – právní ochranu do jejich domácnosti, spolupracovat na doplnění potřebných skutečností, účastnit se přípravy na přijetí dítěte do rodiny, podrobit se psychologickému vyšetření, účastnit se osobního jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a skutečností rozhodných pro svěření dítěte, hlásit veškeré změny důležité pro posouzení žádosti (změna bydliště, kontaktů, rozvod atd.).

 • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění,
 • zákon č.500/2004, správní řád, v platném znění
 • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Olomouce.

Mgr. Iva Elznerová
15. 12. 2014
15. 12. 2014