Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, se kterým mohou osoby , které mají svěřeny dítě/děti do pěstounské péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně – právní ochraně dětí, č.- 359/1999 Sb., v platném znění.

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, se kterým mohou osoby , které mají svěřeny dítě/děti do pěstounské péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně – právní ochraně dětí, č.- 359/1999 Sb., v platném znění.

Zájemce o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, které byly příslušným rozhodnutím svěřeny děti do pěstounské nebo poručenské péče ( osoba pečující) nebo osoba, která je zařazena do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu ( osoba v evidenci).

Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí. Dohodu o výkonu pěstounské péče lze ze strany osoby pečující nebo osoby v evidenci vypovědět bez udání důvodu.

Kontaktem s pracovníkem pro náhradní rodinnou péči oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce a seznámením se základními informacemi a postupy realizace dohod o výkonu pěstounské péče.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu statutárního města Olomouce jako obce s obecním úřadem s rozšířenou působností.

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, pracoviště Štursova 1, Olomouc;

Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30

Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl

  • Mgr. Zuzana Kundelová - sociální pracovnice, tel. 585 562 201
  • Bc. Jana Grohmannova - sociální pracovnice, tel. 585 562 202
  • Mgr. Mynářová Petra – sociální pracovnice, tel. 585 562 233
  • Mgr. Dagmar Plachá - sociální pracovnice, tel. 585 562 435
  • Mgr. Macáková Petra - sociální pracovnice, tel. 585 562 499
  • Mgr. Poliánová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 113
  • Mgr. Heroldová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 427

K prvotní konzultaci o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče nejsou doklady zapotřebí. Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí,případně další podklady dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

Dohodu o výkonu pěstounské péče lze uzavřít pouze po obdržení souhlasu místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci a po vypovězení případné dohody předcházející.

Osoba pečující nebo osoba v evidenci, která má zájem uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, je vyzvána k předložení podkladů potřebných pro případné uzavření této dohody.

Viz emailové kontakty v bodě 9.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

15. 12. 2014
15. 12. 2014