Rodinné centrum Heřmánek je místem, kde „běží čas pomaleji“, rodičovství neztrácí své kouzlo a svou nezastupitelnou hodnotu. Funguje v Olomouci už 13 let. „Centrum vzniklo na dobrovolné bázi a postupně se profesionalizuje. Jeho posláním je podporovat rodiny, umožnit jim vzájemně se stýkat a vzdělávat. Důležitou součástí aktivit je odborné poradenství v oblasti vývoje a výchovy dětí a slaďování osobního, rodinného a profesního života, spolupráce s Univerzitou Palackého a VOŠ Caritas v oblasti výzkumu a praxe,“ popsala ředitelka centra Petra Tenglerová.

V čem je „Heřmánek“ jedinečný?

Pracujeme v týmu, který spolupracuje s odborníky z řad psychologů a psychoterapeutů, speciálních pedagogů, fyzioterapeutů, lékařů, ale také se spolupracovníky z řad veřejnosti. Významnou měrou se na aktivitách RC Heřmánek podílejí také dobrovolníci, čehož si velmi vážíme. Jedinečnost Heřmánku vidíme v odvaze přijímat výzvy, zvyšovat úroveň nabízených služeb a přitom neztrácet nadšení a radost z práce s rodinami v rámci neziskového sektoru. Máme otevřeno každý pracovní den a pořádáme také víkendové akce. V roce 2017 využilo programy RC Heřmánek 393 dospělých a 452 dětí v celkové roční časové dotaci 1526 hodin. Z dotazníkového šetření prováděného v roce 2017 vyplynulo, že využití služeb RC Heřmánek vnímalo 98 % respondentů jako přínosné, 100 % respondentů hodnotí organizaci jako profesionální a nabídku služeb jako kvalitní.

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme nadále pokračovat v aktivní podpoře rodin. Na základě zkušeností a zpětné vazby klientů víme, jak potřebná je průběžná primární prevence, jak důležitou roli v ní hrají podpůrné skupiny rodičů, možnost setkání a výměna zkušeností osob v podobné životní situaci, dostupnost poradenství a včasné předání informací o službách a institucích, které se profesionálně věnují konkrétním oblastem pomoci atd. Chceme nadále propojovat generace mj. programem ,,Přečti“, v jehož rámci chodí senioři dobrovolně číst dětem pohádky do mateřských škol v Olomouci a okolí.

Nakolik vnímáte město Olomouc jako město pro rodinu? V čem by se mohlo zlepšit?

Aktivně se účastníme komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce v pracovní skupině Děti, mládež a rodina a od roku 2014 také příprav koncepce rodinné politiky města Olomouce, vidíme pozitivní vývoj v této oblasti. Skutečnost, že např. při vytváření nové koncepce rodinné politiky města Olomouc pro období 2019–2021 přicházejí zástupci města diskutovat s rodiči o tom, jaké jsou jejich reálné potřeby, co je „pálí“, vnímáme jako dobrý signál propojení a skutečné snahy zlepšovat životní podmínky rodin v Olomouci.

Webové stránky: www.rc-hermanek.cz

8. listopadu 2018 (čt)