Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež. Kurátoři pro děti a mládež jsou v odboru sociálních věcí MMOl. zařazeni do oddělení sociální prevence.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to zejména děti, které zanedbávají školní docházku, experimentují s návykovými látkami nebo je zneužívají, živí se prostitucí, spáchaly provinění či čin, který by jinak byl trestným činem, vícekrát spáchaly přestupek či jinak ohrožují občanského soužití a vedou zahálčivý a/nebo nemravný způsob života, stýkají se s lidmi a/nebo vyhledávají lidi vedoucí podobně nevhodný způsob života. Kurátor pro děti a mládež rovněž pracuje s dětmi, které se dopouštějí útěků z domova, a s dětmi, které vykazují další poruchy chování a jednání, např. mají konflikty s vrstevníky, nerespektují výchovné autority apod.

Cílem sociální kurately je působením na dítě, rodiče, příp. na jiné osoby a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění problémů v rodině, či poruchy vývoje dítěte.

Jaká je role kurátora pro mládež?

Kurátor pro děti a mládež je v osobním styku s dítětem a jeho rodiči a/nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte, případně se na ní podílejí, spolupracuje v záležitosti dítěte s dalšími subjekty, s nimiž dítě významně přichází do styku /např. se školami/, navštěvuje dítě v domácím prostředí či v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Zprostředkovává pro dítě, příp. pro rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu či pro rodinu jako celek odbornou pomoc, dle převažující problematiky /např. psychologické poradenství, psychologickou, sociální terapii, krizovou pomoc, umístění dítěte na pobyt do střediska výchovné péče, ambulantní či pobytové služby pro pomoc při experimentování s návykovými látkami, při jejich zneužívání nebo při závislosti na nich aj./ Zaměřuje se na to, jak dítě tráví svůj volný čas, a pomáhá mu odstraňovat některé problémy, které mohou souviset s jeho nežádoucím chováním /např. zprostředkovává odborné vyšetření dítěte, které se vyhýbá docházce do školy, směřuje rodiče s napjatým rodinným rozpočtem k možnostem čerpání příspěvků na zájmovou činnost dětí., aj.

Pokud nelze jinak, využívá kurátor pro děti a mládež opatření sociálně-právní ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to vůči rodičům, jiným osobám zodpovědným za výchovu, vůči dítěti, příp. i vůči jiným osobám, které řádnou výchovu dítěte narušují, popř. dává podnět nebo návrh soudu k uložení vhodných opatření.

U dospívajících se kurátor pro děti a mládež zaměřuje také na přípravu dítěte na samostatný život, tj. probírá s ním další bydlení, studium či zaměstnání po dosažení zletilosti, resp. po ukončení studia.

Zvláštní pozornost kurátor pro děti a mládež věnuje dětem, které jsou umístěny v ústavních zařízeních, kde je vedle dítěte průběžně v kontaktu s pracovníky příslušných zařízení, s rodiči dítěte, příp. jinými příbuznými, soustavně působí k odstranění příčin umístění dítěte v zařízení a k jeho návratu do rodiny, příp. k nalezení jiné možnosti pobytu dítěte mimo ústavní zařízení.

Intenzivně se sociální kuratela věnuje dětem, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, a dětem ve věku nad 15 let, které spáchaly opakovaně přestupek nebo které spáchaly provinění.

Více informací

V řízení ve věcech dětí mladších 15-ti let kurátor pro děti a mládež vypracovává pro účely řízení podrobnou zprávu o poměrech dítěte, účastní se i jednání před soudem a navrhuje uložení vhodného opatření.

V přestupkovém řízení s nezletilým dítětem, tj. s dítětem starším 15-ti a mladším 18-ti let, se kurátor pro děti a mládež účastní ústního jednání o přestupku tak, jak stanoví zvláštní ustanovení týkající se řízení o přestupku mladistvého v příslušném zákoně.

V trestním řízení s dítětem starším 15-ti let má kurátor pro děti a mládež významnou úlohu, účastní se vybraných úkonů trestního řízení, pro účely trestního řízení vypracovává podrobnou zprávu o poměrech obviněného a, pokud se koná, účastní se i soudního jednání v trestní věci mladistvého, kde navrhuje uložení vhodného výchovného, ochranného nebo trestního opatření.

Při řízení s dětmi mladšími 15-ti let, které spáchaly čin jinak trestný, a ve vztahu k dětem starším 15-ti let, které spáchaly provinění, spolupracuje kurátor pro děti a mládež dle konkrétního případu rovněž s úředníkem Probační a mediační služby.

U dětí starších 15-ti let, které jsou ve výkonu vazby, ve výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného nebo ve výkonu zabezpečovací detence, kurátor pro děti a mládež zejména navštěvuje pravidelně dítě ve vazební věznici, ve věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, projednává s pracovníky zařízení možnosti odborné přípravy dítěte na budoucí povolání v rámci výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného, vyjadřuje se k možnosti podmíněného propuštění dítěte a účastní se soudního jednání o návrhu na podmíněné propuštění, dále spolupracuje s dítětem, pracovníky vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, s rodinou, příp. s dalšími osobami na zajištění bydlení, vzdělávání, příp. zaměstnání dítěte po jeho propuštění aj.

Při výkonu agendy kurátor pro děti a mládež spolupracuje zejména se školami a školskými zařízeními, vč. zařízení ústavních, se zdravotnickými zařízeními, včetně poraden pro závislosti a psychiatrických léčeben, se středisky výchovné péče, poradenskými a klinickými psychology, krizovými centry, domy na půl cesty a různými neziskovými organizacemi zabývajícími se poskytováním pomoci mládeži propuštěné z výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, z výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného či mládeži bez funkčního rodinného zázemí, s Policií ČR, státními zástupci, s Probační a mediační službou a se soudy.

Vedle základního právního předpisu upravujícího sociální kuratelu pro děti a mládež, jimž je zákon o sociálně-právní ochraně dětí /viz výše/, jsou dalšími souvisejícími právními předpisy např. zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, zákon o přestupcích, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, trestní zákoník, trestní řád, zákon o výkonu vazby a zákon o výkonu trestu odnětí svobody a zákon o Probační a mediační službě.

logo-ospod

31. srpna 2020 (po)