Mateřská škola Na Trati 82 má dvě oddělení s kapacitou 38 dětí:
  • Sluníčka – logopedická třída (předškoláci) – maximální počet dětí 14 + 2 pedagogové, [email protected]
  • Kvítka – pro děti ve věku 3-5 let – maximální počet dětí 24 + 2 pedagogové, [email protected]
Dopravní dostupnost:
  • autobusová zastávka Řepčín, Svatoplukova (autobusy 20, 12, 770, 728)
  • autobusová zastávka Řepčín, škola (autobus 18)
  • vlaková zastávka – Olomouc-Hejčín

Během školního roku s dětmi navštěvujeme divadelní představení (v MŠ, v kině Metropol, v Divadle hudby, v galerii Šantovka, …). Děti mají možnost navštěvovat kurz in-line bruslení, v zimě se přihlásit do lyžařského kurzu, děti předškolního věku chodí na jaře do aquaparku na předplaveckou výuku. Dále dětem a rodičům nabízíme: muzikoterapii, canisterapii, návštěvu Snoezelenu, návštěvy knihovny, dopravního hřiště, výlety vlakem do centra – sbírkové skleníky, poznávání parků a mnoho dalších aktivit!

Logopedická třída (Sluníčka) vznikla ve školním roce 2013/2014. Pracujeme s dětmi předškolního věku s narušenou komunikační schopností. Maximální počet dětí ve třídě je 14.

Spolupracujeme s logopedickou poradnou - Speciálně pedagogické centrum, třída Svornosti, Olomouc.

Věnujeme se:
  • rozvoji všech jazykových rovin (gramatika, slovní zásoba, zvuková a sociální rovina)
  • rozvoji schopností a dovedností nutných pro úspěšného předškoláka (sluchové a zrakové vnímání, motorika, grafomotorika, vizuomotorika, rozumové schopnosti, předčíselné představy, paměť, fantazie, chápání/orientace v prostoru a čase)

Práce s dětmi probíhá v souladu s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), který je vypracovaný pro každé dítě na základě vyšetření ze Speciálně pedagogického centra, v souladu s jeho individuálními potřebami a ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci.

Pokud máte zájem o další informace neváhejte nás kontaktovat!Na Trati 82
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 425 524
e-mail: [email protected]
web: http://zssvatoplukova.cz/skolka/