Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace, má hlavní sídlo i odloučené pracoviště na Sokolské ulici 19, v centru města Olomouce. Nachází se v atypických prostorách historických budov. Je držitelem Statutu fakultní školy Univerzity Palackého, pedagogické fakulty. Dlouhodobě spolupracuje s katedrou primární a preprimární pedagogiky, Pedagogicko psychologickými poradnami v Olomouci a Brně.

Pětitřídní mateřská škola se soustřeďuje na prosociální problematiku a při výchovně vzdělávací práci využívá prvků alternativního programu Začít spolu. Zaměřuje se na způsob práce v „centrech aktivit“, která jsou koncipována v souladu s teorií vícečetných inteligencí (Howard Gardner). Upřednostňujeme vzdělávací práci v přirozených dětských skupinách. Důsledně se zaměřujeme na naplňování kompetencí předškolních dětí dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Velký důraz klademe na způsob komunikace s dětmi i jejich rodiči.

Věkové sestavení jednotlivých tříd je záměrně nesourodé – heterogenní. Děti si navzájem pomáhají, spolupracují, učí se nápodobou, jsou vedeny k samostatnosti. Máme ustálená pravidla vzájemného soužití, dodržujeme pravidelný režim dne i týdne.

Jednotlivá témata jsou rozpracována do center aktivit a děti mají možnost volby, pro které z center se rozhodnou. Velkou pozornost věnujeme vyjadřování, vzájemnému sdílení a vedení dětí k sebehodnocení. Pravidelně se scházíme v komunitním kruhu. Zahajovací komunitní kruh slouží k přivítání dětí, stanovení pravidelných denních aktivit a programu dne. Závěrečný hodnotící komunitní kruh vede děti ke schopnosti vyjádřit své pocity, úspěchy, prezentovat své činnosti.

Velký důraz klademe na diagnostiku každého dítěte a individuální přístup k dětem v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky. Od listopadu do konce dubna nabízíme „edukativně stimulační skupiny“, do nichž v době od listopadu do konce dubna dochází dítě společně s rodičem a v následujících deseti lekcích procvičují jemnou motoriku , grafomotoriku, zrakovou percepci, sluchovou percepci, prostorovou orientaci, základní matematické představy a řeč. Rodiče jsou vedeni k pravidelné práci s dítětem, seznamují se s důležitými aspekty průpravy dětí na školní docházku a zpracovávají s dětmi „ domácí úkoly“.

Mgr. Hana Hogelová
ředitelkaŽižkovo náměstí 3
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 207 895
e-mail: mszizkovaol@seznam.cz
web: http://skolkaolomouc.cz/zizkovo-namesti/