Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace, má hlavní sídlo i odloučené pracoviště na Sokolské ulici 19, v centru města Olomouce. Nachází se v atypických prostorách historických budov. Je držitelem Statutu fakultní školy Univerzity Palackého, pedagogické fakulty. Dlouhodobě spolupracuje s katedrou primární a preprimární pedagogiky, Pedagogicko psychologickými poradnami v Olomouci a Brně.

Pětitřídní mateřská škola se soustřeďuje na prosociální problematiku a při výchovně vzdělávací práci využívá prvků alternativního programu Začít spolu. Zaměřuje se na způsob práce v „centrech aktivit“, která jsou koncipována v souladu s teorií vícečetných inteligencí (Howard Gardner). Upřednostňujeme vzdělávací práci v přirozených dětských skupinách. Důsledně se zaměřujeme na naplňování kompetencí předškolních dětí dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Velký důraz klademe na způsob komunikace s dětmi i jejich rodiči.

Věkové sestavení jednotlivých tříd je záměrně nesourodé – heterogenní. Děti si navzájem pomáhají, spolupracují, učí se nápodobou, jsou vedeny k samostatnosti. Máme ustálená pravidla vzájemného soužití, dodržujeme pravidelný režim dne i týdne.

Jednotlivá témata jsou rozpracována do center aktivit a děti mají možnost volby, pro které z center se rozhodnou. Velkou pozornost věnujeme vyjadřování, vzájemnému sdílení a vedení dětí k sebehodnocení. Pravidelně se scházíme v komunitním kruhu. Zahajovací komunitní kruh slouží k přivítání dětí, stanovení pravidelných denních aktivit a programu dne. Závěrečný hodnotící komunitní kruh vede děti ke schopnosti vyjádřit své pocity, úspěchy, prezentovat své činnosti.

Velký důraz klademe na diagnostiku každého dítěte a individuální přístup k dětem v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky. Od listopadu do konce dubna nabízíme „edukativně stimulační skupiny“, do nichž v době od listopadu do konce dubna dochází dítě společně s rodičem a v následujících deseti lekcích procvičují jemnou motoriku , grafomotoriku, zrakovou percepci, sluchovou percepci, prostorovou orientaci, základní matematické představy a řeč. Rodiče jsou vedeni k pravidelné práci s dítětem, seznamují se s důležitými aspekty průpravy dětí na školní docházku a zpracovávají s dětmi „ domácí úkoly“.

Mgr. Hana Hogelová
ředitelkaU objektu se nenachází žádné vyhrazené parkování. Hlavní vchod z ulice Žižkovo náměstí je hůře přístupný, neboť je tvořen především popraskaným asfaltem a místy nerovnou dlažbou.

Před tímto vstupem nejsou žádné schody a překážku zde tvoří jen již zmiňovaný nerovnoměrný povrch dlažby. Po levé straně dveří ve výšce 150 cm od země s nachází interkom. Dveře jsou zde dvoukřídlé, mechanické se směrem otevírání dovnitř. Výška prahu je 2 cm. Těmito dveřmi se vchází do prostorného průjezdu o šířce 3,5 m a délce 6,5 m. Na konci průjezdu jsou dveře vedoucí do zahrady školky. Tyto dveře jsou dvoukřídlé, mechanické s průjezdovou šířkou hlavního křídla 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Pode dveřmi s nachází schod o výšce 18 cm a hloubce 35 cm. Povrch vybetonovaného dvora a zahrady je nerovný a místy i s drobnými hrbolky.

V průchodu budovy po levé straně se nachází schodiště vedoucí do interiéru školky. U schodiště se nenachází rampa nutná k překonání schodů. Toto je jediný vchod do školky, z čehož vyplývá že pro hendikepované dítě na vozíku je zcela nepřekonatelný. Toto schodiště má celkem 12 schodů o výšce jednoho schodu 16 cm a hloubce 42 cm a je široké 2,30 m,. Poté následují dvoukřídlé dveře s průjezdovou šířkou hlavního křídla 80 cm a vedlejšího také 80 cm. Poté se vstupuje přímo do školky jednokřídlými dveřmi o průjezdové šířce 90 cm. Zde jsou umístěny třídy, místnost pro úpravu jídla, jídelna a běžné WC. V dalším patře se nachází také prostory školky, konkrétně další, v pořadí třetí třída. Všechny třídy mají průjezdovou šířku 80 cm. Do dalšího patra vede opět jen schodiště - buď přes vnitřní prostory školky, a nebo schodiště vedoucí z chodby budovy. Schodiště vedoucí přes chodbu objektu je široké 2 m s celkem 26 schody o výšce jednoho schodu 16 cm a hloubce 35 cm. Výtah ani plošina nutné k překonání schodů zde nejsou. V objektu se nachází pouze běžné WC. Z výše popsaných údajů vyplývá že školka je zařazena do kategorie nepřístupných objektů.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Schody Standartní toaleta Obtížný povrch

Fotografie
Žižkovo náměstí 3
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 207 895
e-mail: [email protected]
web: http://skolkaolomouc.cz/zizkovo-namesti/