Rodný list narozeného dítěte si rodiče vyzvedávají do 30 dnů od porodu na matričním úřadu podle místa narození dítěte.

Úkolem rodičů po narození dítěte je vyzvednutí rodného listu do 30-ti dnů po porodu na matrice podle místa narození dítěte.

Rodiče popř. jeden z rodičů.

Stačí pokud se jeden z rodičů dostaví na matriku podle místa narození dítěte a předloží potřebné doklady. Doklady se předkládají v originále.

Navštívit matriku v místě narození dítěte.

Na matričním úřadu podle místa narození dítěte.

Narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení matrika.

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství k němuž bylo určeno otcovství jeden z rodičů předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodné listy obou rodičů
 • souhlasné prohlášen rodičů í o jménu, či jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) seznam tlumočníků

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

Při vydání prvního rodného listu dítěte se poplatek neplatí.

Matriční úřad je povinen provést zápis narození dítěte nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o narození dítěte.

Nejsou další účastníci.

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud by bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí zápisu jména dítěte určeného rodiči do matriční knihy, lze podat odvolání.

Nejsou stanoveny.

Dotazy na jména dítěte, která lze zapsat do matriky – publikace PhDr. Knappová,“Jak se bude Vaše dítě jmenovat“.

Zápis jména
Při zápise narození mohou být dítěti zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká, osobě ženského pohlaví jméno mužské a naopak a nelze zapsat dítěti jméno žijícího sourozence stejných rodičů. V případě pochybností o správné pravopisné podobě jména, jsou rodiče povinni předložit doklad vydaný znalcem.

Při osobním jednání popř. telefonicky.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matrika

Pracovníci oddělení matrika na úseku manželství dle telefonního seznamu

21. 12. 2010
21. 12. 2010