Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk a vyřizovatel pohřbu. Prvopis úmrtního listu (bez poplatku) obdrží pouze vyřizovatel pohřbu.

Předpokladem je obdržení potřebných osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list).

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů na oddělení matrika. Vyřizovatel pohřbu předá osobní doklady zemřelého při vyřizování pohřbu prostřednictvím pohřební služby, příp. osobně nebo zasláním poštou).

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky, Těšetice, Ústín) vyřizuje: Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.
Na oddělení matriky lze odevzdat další doklady zemřelého, např. kartičku zdravotní pojišťovny, cestovní pas, průkaz ZTP, vojenskou knížku, řidičský průkaz.

Při vydání prvopisu úmrtního listu se poplatek neplatí.

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vdovský důchod vyřizuje pozůstalý manžel/manželka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu žadatele.
Informace o pohřebném: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Odbor správních činností, oddělení matrika oznamuje úmrtí zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení a příslušnému okresnímu soudu, který stanoví notáře (dle místa trvalého pobytu zemřelého). Notář poté vyzve k pozůstalostnímu řízení vyřizovatele pohřbu/pozůstalého.

odbor správních činností, oddělení matrika

Pracovníci oddělení matrika: telefonní seznam

21. 12. 2010
21. 12. 2010