Vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Vyřizovatel pohřbu, manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk.

Předpokladem je předložení potřebných dokladů.

Dostavte se na matriční úřad podle místa úmrtí zemřelého popř. můžete pověřit odevzdáním dokladů pohřební službu.

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

Při vydání prvopisu úmrtního listu se poplatek neplatí.

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

Nejsou další účastníci.

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky) ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel (manželka), nebo registrovaný partner (partnerka) má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.

Nejsou opravné prostředky.

Nejsou stanoveny.

Nejsou k dispozici v písemné podobě.

Vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu zemřelého.
Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

Při osobním jednání popř. telefonicky.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Pracovníci oddělení matrika na úseku manželství dle telefonního seznamu

21. 12. 2010
21. 12. 2010