Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce - § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 34a odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dle § 34 odst. 1 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zákonný zástupce se dostaví ve stanoveném termínu na místně příslušnou mateřskou školu podle místa trvalého pobytu dítěte.

Školské obvody statutární město Olomouc stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc. Spádovým obvodem pro všechny mateřské školy je území celého města Olomouce.

V mateřské škole s pracovníky, kteří jsou pověřeni k vyřizování žádostí.

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a další doklady dle pokynů příslušné mateřské školy (např. rodný list dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanového k odevzdání žádosti – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nelze řešit elektronicky, je nutná návštěva MŠ.

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 Sb., o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc

Proti rozhodnutí ředitele může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Dle § 182a odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst.4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst.2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Dle § 182a odst. 2 lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 5000 Kč.

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy.

Magistrát města Olomouce, odbor školství