Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - vyvěšením na budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy a statutárního města Olomouc. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce - § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004. Tato informace je zveřejněna vyvěšením na budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy a webových stránkách statutárního města Olomouc.

Zákonný zástupce se v předem oznámeném termínu dostaví do mateřské školy, kterou si dle svého uvážení zvolil a podá žádost o přijetí dítěte.

V libovolné mateřské škole.

V mateřské škole s pracovníky, kteří jsou pověřeni k vyřizování žádostí.

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a další doklady dle pokynů příslušné mateřské školy ( např. rodný list dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanoveného k odevzdání žádosti – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nelze řešit elektronicky, je nutná návštěva MŠ.

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí ředitele může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Žádné, předškolní vzdělávání není povinné.

Mohu zapsat dítě do libovolné mateřské školy?
Ano, je možno si vybrat mateřskou školu dle vlastní volby.

Mohu zapsat dítě do více mateřských škol současně?
Tento způsob není v právních předpisech přímo zakázán, ale nelze jej doporučit, neboť tímto dochází k blokaci míst v mateřských školách.

Jak postupovat, když dítě nebude přijato do mateřské školy?
Podat odvolání proti rozhodnutí ředitele a informovat se o volných místech v mateřských školách nebo na odboru školství Magistrátu města Olomouce – Blanka Halounová, e-mail: , tel.: 588 488 583.

Informace o možnosti umístění dítěte do mateřské školy během roku lze na odboru školství Magistrátu města Olomouce telefonicky nebo e-mailem.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Magistrát města Olomouce, odbor školství

27. 2. 2012
27. 2. 2012