Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - vyvěšením na budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy a statutárního města Olomouc. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje ředitel mateřské školy.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce - § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 34a odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů) je zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dle § 34 odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zákonný zástupce se v předem oznámeném termínu dostaví do mateřské školy, kterou si dle svého uvážení zvolil a podá žádost o přijetí dítěte.

V libovolné mateřské škole.

V mateřské škole s pracovníky, kteří jsou pověřeni k vyřizování žádostí.

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a další doklady dle pokynů příslušné mateřské školy ( např. rodný list dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanoveného k odevzdání žádosti – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nelze řešit elektronicky, je nutná návštěva MŠ.

  • Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhl.č. 9/2016 Sb., o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Olomouc

Proti rozhodnutí ředitele může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Dle § 182a odst.1 z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,

Dle § 182a odst. 2 lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 5000 Kč.

Mohu zapsat dítě do libovolné mateřské školy?
Ano, je možno si vybrat mateřskou školu dle vlastní volby.

Mohu zapsat dítě do více mateřských škol současně?
Tento způsob není v právních předpisech přímo zakázán, ale nelze jej doporučit, neboť tímto dochází k blokaci míst v mateřských školách.

Jak postupovat, když dítě nebude přijato do mateřské školy?
Podat odvolání proti rozhodnutí ředitele a informovat se o volných místech v mateřských školách nebo na odboru školství Magistrátu města Olomouce – Dana Halová, e-mail: dana.halova@olomouc.eu, tel.: 588 488 583.

Informace o možnosti umístění dítěte do mateřské školy během roku lze na odboru školství Magistrátu města Olomouce telefonicky nebo e-mailem.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Magistrát města Olomouce, odbor školství