Staturání město Olomouce provozuje jesle pro děti od 1 do 4 let s kapacitou 35 míst. Žádost o přijetí dítěte do jeslí se podává přímo u vedoucí oddělení dětských jeslí na adrese Olomouc, tř. Spojenců 14. Dětské jesle poskytují celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte.

Jesle jsou zařízení pro děti od 1 – 4 let s kapacitou 35 míst. Poskytují celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte. Jesle jsou denní zařízení s provozní dobou od 6:15 – 16: 15 hodin.

Zákonný zástupce dítěte s vedoucí oddělení dětských jeslí.

Podání přihlášky do jeslí, tj. „Žádost o přijetí dítěte do jeslí“ a volná kapacita zařízení.

Osobním, telefonickým nebo E mailovým kontaktem s vedoucí oddělení dětských jeslí.

Územní jesle Tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 724 905 114, e-mail: ,

V zařízení s vedoucí oddělení dětských jeslí, v době provozní doby zařízení

Zákonný zástupce předloží: kartičku pojištěnce (tj. dítěte) telefonní kontakt na zákonného zástupce.

interní chyba: nepodařilo se nahradit zástupný parametr {{prilohy:...}}
interní chyba: nepodařilo se nahradit zástupný parametr {{prilohy:...}}
interní chyba: nepodařilo se nahradit zástupný parametr {{prilohy:...}}

Poplatky spojené s přihlášením dítěte do jeslí nejsou.
Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je zákonný zástupce povinen uhradit provozní náklady a stravu dítěte. Výši poplatků schvaluje Rada města Olomouce a o její aktuální výši je zákonný zástupce informován při přijetí dítěte do zařízení vedoucí oddělení dětských jeslí. Forma úhrady je v hotovosti u vedoucí oddělení dětských jeslí.

Lhůty se neřídí zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení a individuální posouzení naléhavosti jednotlivých případů.

Účastníky řízení jsou zákonní zástupci nezletilého dítěte.

Doložení potvrzení o zdravotním stavu dítěte a vhodnosti umístění dítěte do kolektivu, které vyplní dětský ošetřující lékař.
Potvrzení zaměstnavatele o čistém příjmu zákonných zástupců (průměr za posledního půl roku), z důvodu stanovení koeficientu poplatku.

Přihlášení dítěte do zařízení se nepodává elektronicky.

Přijetí dítěte do zařízení jeslí není vázáno na žádný právní předpis.

Interní předpis zařízení – „Provozní řád“.

Vůči nepřijetí do zařízení nejsou žádné opravné prostředky, přijetí se neřídí zákonem 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

V případě nedodržení termínu k úhradě poplatku za provozní náklady a stravu dítěte může zřizovatel (Magistrát města Olomouce) nařídit úhradu vzniklé pohledávky a stanovit způsob úhrady.
V případě soustavného porušování provozního řádu je možno vyloučit dítě ze zařízení.

Dotazy rodičů před přijetím dítěte do zařízení jsou na věk dítě ( nejnižší možný věk nástupu do zařízení), na cenu za pobyt dítěte v zařízení, na provozní dobu zařízení, zda má mít dítě něco své a zda má něco umět.

Informace o přijetí dítěte do jeslí je možné získat jen u vedoucí oddělení dětských jeslí.

Související situace z oblasti dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče poskytuje formou poradenské činnosti vedoucí oddělení dětských jeslí.

Územní jesle statutárního města Olomouc, Tř. Spojenců 14, Olomouc a Odbor sociálních věcí.

Územní jesle statutárního města Olomouc, Tř. Spojenců 14, Olomouc
Dana Nevěřilová, tel.: 585 230 323; mobil: 724 905 114

27. 2. 2012
27. 2. 2012