Dětské jesle statutárního města Olomouce jsou zařízením zajišťujícím péči o děti od 1 do zpravidla 3 let věku s kapacitou 35 míst. Poskytují dětem odbornou péči (rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte) a celodenní stravu dle dietního systému – strava pro batolata. Rodiče mohou služby Dětských jeslí využívat formou pravidelné i příležitostné docházky svých dětí.

Provozovna Dětských jeslí se nachází v centru města, na adrese tř. Spojenců 14, Olomouc. Provozní doba: 6:15 – 16:15 hodin.

Zákonný zástupce dítěte může žádost osobně projednat s vedoucí zařízení.

Podání Žádosti o přijetí dítěte do Dětských jeslí statutárního města Olomouce a volná kapacita zařízení.

Osobním, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem s vedoucí zařízení.

Dětské jesle statutárního města Olomouce
tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 724 905 114,
e-mail: dana.neverilova@olomouc.eu

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení správy městských sociálních zařízení
Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, mmol.osv@olomouc.eu

Dětské jesle statutárního města Olomouce
tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 724 905 114,
e-mail: dana.neverilova@olomouc.eu

Životní situaci lze řešit s vedoucí zařízení po předchozí domluvě v provozní době zařízení, 6:15 – 16:15 hodin.

Zákonný zástupce předloží: rodný list dítěte, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (na jméno dítěte) a telefonní kontakt na zákonného zástupce.

Jako součást žádosti zákonný zástupce obdrží formulář Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a vhodnosti umístění dítěte do kolektivu, které vyplní dětský ošetřující lékař. Dále je nutné ke stanovení poplatku za pobyt a stravu dítěte v zařízení Potvrzení zaměstnavatele o čistém příjmu zákonných zástupců (průměr za posledního půl roku).

Poplatky spojené s přihlášením dítěte do jeslí nejsou.
Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je zákonný zástupce povinen uhradit provozní náklady a stravu dítěte. Výši poplatků schvaluje Rada města Olomouce a o její aktuální výši je zákonný zástupce informován při přijetí dítěte do zařízení vedoucí zařízení.
Forma úhrady je v hotovosti do pokladny zařízení.

Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení a individuální posouzení naléhavosti jednotlivých případů.

Žádost či podnět lze podat i prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: podatelna@olomouc.eu

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu nebo chování zaměstnance statutárního města Olomouce lze podat stížnost. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

V případě nedodržení termínu k úhradě poplatku za provozní náklady a stravu dítěte může být pohledávka za zákonným zástupcem vymáhána soudní cestou. V případě soustavného porušování provozního řádu může zařízení ukončit docházku dítěte do zařízení.

Dětské jesle statutárního města Olomouce jsou provozovnou živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, k jejímuž provozování statutárnímu městu Olomouci vzniklo živnostenské oprávnění dne 28. 1. 2013. Identifikační číslo provozovny: 1008675661

  • Poradenství a pomoc osobám v hmotné nouzi
  • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením (kurátor pro dospělé)
27. 2. 2012
27. 2. 2012