Fond pomoci olomouckým dětem

Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o dary z rozpočtu města Olomouce na přímou podporu dětí a žáků ve věku 5–19 let (včetně) pocházejících z nízkopříjmových rodin.Aktuality

Rodinná politika statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc se hlásí k těm městům a obcím v České republice, které akcentují podporu zdravé a fungující rodiny,
jež je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj našeho města a jeho občanů.Sociálně-právní ochrana dětí

Předním hlediskem sociálně – právní ochrany je zájem a blaho dítěte. Při výkonu sociálně – právní ochrany dětí (SPOD) je poskytováno klientům základní i odborné poradenství související s péčí o dítě, pomoc rodičům, nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při řešení výchovných problémů dítěte, pomoc a poradenství v situacích spojených s rozpadem rodiny a při řešení situací týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Více informací

Cílem sociální kurately je působením na dítě, rodiče, příp. na jiné osoby a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění problémů v rodině, či poruchy vývoje dítěte.

Více informací

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření nebo zajištění příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině. Klientům je poskytováno poradenství a pomoc ve věcech zprostředkování náhradní rodinné péče, jsou přijímány žádostí osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Více informací