V červenci r. 2013 byla ze strany MPSV vyhlášena výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo výzvy: C2.

Specifický cílem této výzvy byla systémová podpora subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tato výzva byla zaměřena na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „zákon“) povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany. Standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou souborem kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí, jde zejména o kritéria zohledňující místní a časovou dostupnost služeb orgánu sociálně-právní ochrany, informovanost o jeho službách, prostředí a podmínky výkonu sociálně-právní ochrany, technické vybavení pracovišť, personální zabezpečení včetně zaškolování a profesního rozvoje zaměstnanců atd. Standardy jsou podrobně upraveny přílohou č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany), a krajských úřadů.

Cílem výzvy bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Magistrát města Olomouce zareagoval na tuto vyhlášenou výzvu a v září 2013 zaslal na MPSV projekt- žádost o finanční podporu na realizaci projektu Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce. Tato žádost byla přijata a schválena v únoru r.2014.

Projekt je zaměřen na naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (dle § 9a zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) na odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouc pro správní obvod ORP Olomouc.

Projekt počítá s naplněním personálního standardu pracovníků OSPOD navýšením o 11 osob, jelikož současný stav je značně podhodnocený a neodpovídá doporučením stanoveným vyhláškou. Novým pracovníkům budou vytvořeny podmínky pro práci s klienty a budou vybaveni základním materiálním a technickým vybavením pro svou práci. Dále v projektu dojde k procesu nastavování systematické práce na pracovišti OSPOD (tvorba standardů pro ORP Olomouc, zaškolování nových pracovníků formou mentorování a stínování, nové rozdělení práce, větší individualizace, vyhodnocování situace dítěte a tvorba IPOD). Všichni noví zaměstnanci budou proškoleni v bloku školení BASIC a dále všichni zaměstnanci OSPOD (stávající i noví) budou proškoleni v bloku školení EXPERT tak, aby si neustále zvyšovali svou profesní kvalifikaci. Všechny kurzy budou akreditované. U všech zaměstnanců (stávajících i nových) bude také probíhat supervize nezávislým kvalifikovaným odborníkem.

Jednou z aktivit projektu bude tvorba webové stránky v rámci webu magistrátu informující srozumitelným způsobem o činnosti OSPOD. Součástí projektu je také aktivita nastavení a prohloubení spolupráce mezi OSPOD a dalšími orgány a institucemi zúčastněnými na péči o ohrožené děti.

Jednotlivými aktivitami projektu jsou :
  1. Naplnění minimálního personálního standardu stanoveného dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., kdy hlavním cílem této aktivity je dosažení počtu zaměstnanců, který je přiměřený správnímu obvodu našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  2. Vytvoření podmínek pro práci s klienty - cílem této aktivity je zajistit prostory vhodné pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami, včetně stavebních úprav prostor a vybavení kancelářským nábytkem prostor pro 11nových pracovníků OSPOD.
  3. Materiální a technické vybavení nových pracovníků OSPOD - cílem aktivity je zajistit materiální a technické vybavení nových pracovníků OSPOD. Při vybavení je brán ohled na výkon SPOD na pracovišti i mimo něj
  4. Nastavení systematické práce OSPOD je spojeno s tvorbou standardů OSPOD pro ORP Olomouc. V průběhu realizace projektu dojde k navýšení počtu prac. a tím možnosti změny systematické práce všech pracovníků SPOD. Odborné poradenství a pomoc ohroženým dětem a rodinám bude ve větší míře poskytována v přirozeném rodinném prostředí, pro práci s rodinou a dětmi , dojde k rozšiřování spolupráce s orgány a organizacemi, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními, NNO, v rámci této aktivity také dojde k dopracování standardů kvality výkonu SPOD na Magistrátu města Olomouc
  5. Profesní vzdělávání zaměstnanců - cílem této aktivity je profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD v oblasti standardizace postupů a používání metod soc. práce. Všechny kurzy, kterými zaměstnanci projdou, budou akreditované u MPSV, MŠMT a MV. Kurzy budou rozděleny do dvou základních modulů - BASIC (základní vzdělávání nových zaměstnancců) a EXPERT pro všechny zaměstnance.
  6. Supervize zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka, určené pro stávající i nové pracovníky OSPOD.
  7. Nastavení systému odborné spolupráce - cílem aktivity je nastavit či prohloubit spolupráci mezi naším OSPOD a dalšími orgány či institucemi zúčastněnými na péči o ohrožené děti.
  8. Zlepšení informovanosti o činnosti OSPOD - cílem aktivity je zveřejnění informací OSPOD o rozsahu, podmínkách a pravidlech poskytování sociálně právní ochrany, kdy dojde k rozšíření webových stránek magistrátu města Olomouc o stránky věnované činnosti orgánu sociálně-právní ochrany.

V únoru 2014 se začaly naplňovat jednotlivé aktivity projektu – zejména stavební práce, úprava objektu, výběrová řízení na nábytek, stavební práce, IT.

V měsících březnu 2014 - dubnu2014 proběhla výběrová řízení na nově přijímané pracovníky. Dále proběhlo poptávkové řízení na pro zajištění vzdělávání pro nově přijaté pracovníky v modulu Basic, kde proběhlo 9 vzdělávací seminářů. Noví pracovníci pro výkon sociálně – právní ochrany dětí byli přijati dne 15.5.2014, pro jeich optimální zapracování jim byli přiděleni mentoři.

Aktuálně je v rámci aktivity Profesní vzdělávání zaměstnanců realizován vzdělávací modul Expert , v jeho rámci budou zaměstnanci absolvovat vzdělávání zaměřené na problematiku sociálně – právní ochrany dětí a zúčastní se jej všichni pracovníci OSPOD. Od května 2014 je v rámci projektové aktivity Supervize zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka realizována podpora zaměstnanců ze strany nezávislého supervizora.

logo-ospod

Projekt „Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“
CZ.1.04/3.1.03/C2.00105

19. prosince 2014 (pá)