Několik desítek zástupců spolků a organizací, které poskytují sociální služby, zaplnily v pátek ráno zasedací sál primátora na olomoucké radnici. Od devíti hodin zde spolu s pracovníky odboru sociálních věcí magistrátu podepisovali smlouvy o přidělení dotací. Se zástupci poskytovatelů sociálních služeb při té příležitosti hovořil i primátor Antonín Staněk.

„Chci vám poděkovat za to, že v Olomouci je úroveň poskytovaných sociálních služeb opravdu nadprůměrně vysoká. Chci vám poděkovat i za to, že svou práci děláte s nasazením a vervou i přesto, že v určitých momentech můžete narážet na nepochopení a odpor části veřejnosti, která má z příjemců sociálních služeb často strach. Musíte tak při své pomoci potřebným navíc bojovat i s takovými lidmi, kteří zneužívají složité situace a mezi lidmi šíří strach s mlhavou nabídkou toho, že oni sami přinesou bezpečí a řešení všech problémů,“ řekl mimo jiné primátor Antonín Staněk s odkazem na Čapkova slova o tom, že člověk by měl nejprve prokázat v praxi, že umí druhým pomáhat, a teprve poté se ucházet o politické funkce.

Následně probíhalo podepisování smluv a debata s jednotlivými poskytovateli. „Vím, že částky, kterými vám na vaše projekty přispíváme, nejsou vzhledem k důležitosti vaší práce nijak vysoké, a jsem přesvědčen o tom, že vy tyto prostředky dokážete bezezbytku využít ve prospěch vašich klientů,“ řekl primátor Staněk. V letošním roce obdrží dotace z rozpočtu města celkem 60 poskytovatelů sociálních služeb a 106 projektů, celkově bylo rozděleno 15,2 milionu korun, tedy o 2,25 milionu korun více než vloni. Nejvyšší částku 1,5 milionu korun získal hospic na Svatém Kopečku.

Během diskuze primátor nabídl přítomným organizacím pomoc a vyzval je, aby zasílaly podněty na odbor sociálních věcí. Hovořilo se mimo jiné například o tom, že řada poskytovatelů sociální péče by uvítala vyhrazení parkovacích míst u svých sídel, kam za nimi dojíždějí klienti.

Ve stejném sále se o dvě hodiny později konalo také předávání smluv na dotace v oblasti prevence kriminality. V tomto směru bylo letos rozděleno z rozpočtu téměř 2,6 milionu korun na celkem osmnáct projektů. Programy jsou zaměřeny na prevenci v oblasti sociální, situační a v oblasti vzdělávání. Jedná se například o programy specifické primární prevence na školách, programy orientované na zvlášť zranitelné a ohrožené skupiny (senioři, ženy a dívky) ohrožené násilnou, případně majetkovou trestnou činností, prevenci ve virtuálním prostoru a prevenci zadlužování. V oblasti situační prevence letos dojde v městském kamerovém systému k výměně sedmi stávajících analogových kamer za kamery digitální. Oblast sociální prevence zahrnuje terénní práci zaměřenou na rizikové skupiny dětí a mládeže, programy postpenitenciární péče s cílem prevence recidivy a programy podpory a udržení abstinence od návykových látek.

Program prevence kriminality 2017 vycházel ze schválené Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 – 2020.

17. března 2017 (pá)