Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením snoubenců Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Pokud chcete uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Olomouc, obraťte se na Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin, musí být předkládány v originále. Jsou-li doklady vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Občanský sňatek se uzavírá před:

 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města Olomouc nebo
 • starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci: Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky

Církevní sňatek

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.
K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou.

Místo a doba uzavírání manželství

Doba

Rada města Olomouce stanovila dnem pro uzavírání manželství úterý. Tento den je umožněno snoubencům, s trvalým pobytem na území ČR, uzavřít manželství bez jakýchkoliv nadstandardních služeb, tedy i bez jakýchkoliv poplatků.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města, jedná se především o pátek a sobotu. Za povolení konání svatby mimo určený den (úterý) hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

V tyto dny město poskytuje snoubencům služby nad rámec bezplatného svatebního obřadu např. květinová výzdoba obřadní síně a přilehlých prostor, možnost výběru živé nebo reprodukované hudby. Za služby nad rámec bezplatného obřadu hradí snoubenci poplatek. Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585513437.

Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň olomoucké radnice.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. Svatby mimo obřadní síň se konají ve vypsaných termínech (v pátek v odpoledních hodinách, v sobotu v časovém rozmezí od 10:00 do 16:00 hodin). Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek.

Dostavte se na příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství.

Pokud chcete uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Olomouc, obraťte se na Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství, a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství. Termíny na následující kalendářní rok začne matriční úřad přijímat nejdříve v říjnu stávajícího roku, a to maximálně na rok dopředu (tzn., že v říjnu letošního roku lze podat žádost o uzavření manželství v termínu leden až září příštího roku). Obraťte se na Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, budova radnice Horní náměstí 583 v úřední hodiny.

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Příloha: Informace o uzavření manželství s cizincem

Poplatky za uzavření manželství

a/ správní poplatky

vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ... 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ... 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ... 1.000 Kč

b/ poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu

Bližší informace vám poskytnou pracovnice matriky na telefonním čísle 585 513 437.

Správní poplatek a poplatek za služby nad rámec bezplatného obřadu se hradí v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.

Žádost a doklady je potřeba předložit v dostatečné lhůtě před uzavřením manželství, aby mohla být zkontrolována jejich platnost a správnost, minimálně 14 dnů před uzavřením manželství a s ohledem na případnou obsazenost zvoleného termínu svatby.

Pokud snoubenec (popřípadě svědek) nemluví nebo nerozumí česky je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz
 • potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
 • oddací list
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nejsou opravné prostředky.

Nejsou stanoveny.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

Při osobním jednání, popř. telefonicky.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

Odbor správních činností

Pracovníci oddělení matrika na úseku manželství dle telefonního seznamu

21. 12. 2010
21. 12. 2010