Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob ke, kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Oprávněná osoba na základě písemné žádosti se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Do matričních knih vedených magistrátem města Olomouce – matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob ke, kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky).
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). Matriční knihy jsou na matričním úřadu uloženy:

Kniha narození: 100 let od posledního zápisu
Kniha manželství: 75 let od posledního zápisu
Kniha registrovaného partnerství: 75 let od posledního zápisu
Kniha úmrtí: 75 let od posledního zápisu

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy podáte na matričním úřadu vyplněním žádosti.

Na matričním úřadu podle místa, kde došlo k matriční události - narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí.

Matriční události narození, uzavření manželství a úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.
Matriční událost – registrované partnerství k němuž došlo ve správním obvodu Olomouckého kraje vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy,
  • průkaz totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho osoby nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Předepsané formuláře nejsou stanoveny

Při nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 20 Kč v hotovosti za každou matriční událost.

U matričních událostí od roku 1950 pokud znáte datum matriční události, je žádost vyřízena neprodleně, u matričních událostí do roku1950 nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Nejsou další účastníci.

U matričních událostí do roku 1950 může být žadatel vyzván k uvedení bližších údajů k vyhledání v matričních knihách.

Nelze vyřídit elektronickou službou.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je žádost vydáním rozhodnutí zamítnuta, je možno podat odvolání.

Nejsou stanoveny.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

Při osobním jednání popř. telefonicky.

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matrika

Pracovníci oddělení matrika na úseku narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí dle telefonního seznamu.

21. 12. 2010
21. 12. 2010